Warunki ogólne

Dostęp do i korzystanie z niniejszego serwisu podlegają podanym niżej warunkom. Prosimy nie korzystać z niniejszego serwisu jeśli nie akceptują Państwo tych warunków. Niniejszy serwis został opracowany przez Bayer Sp. z o.o. (określany dalej nazwą BAYER) i jest przezeń administrowany. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania prowadzenia niniejszego serwisu lub do wprowadzenia ogólnych lub częściowych zmian w niniejszym serwisie, w Warunkach Ogólnych Korzystania z Serwisu, w naszych Warunkach Ogólnych oraz w Warunkach Sprzedaży i Dostaw. Należy pamiętać, że zmiany takie możemy wprowadzić według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. W związku z powyższym prosimy, by podczas następnych odwiedzin niniejszego serwisu przeczytali Państwo ponownie warunki korzystania z niego i zapoznali się z ewentualnymi zmianami lub poprawkami.

 

 

Zrzeczenie się wykorzystania i korzyści

Wszelkie informacje szczegółowe, dokumenty i ilustracje publikowane w niniejszym serwisie stanowią wyłączną własność BAYERA. Zezwolenia na ich wykorzystanie udzielane są pod następującymi warunkami: na wszelkich kopiach umieszczona zostanie odpowiednia informacja o prawach autorskich, informacje będą wykorzystywane tylko dla celów osobistych, nie będą wykorzystane komercyjnie, informacje szczegółowe nie zostaną w jakikolwiek sposób zmienione, a ilustracje pobrane z niniejszego serwisu będą wykorzystane jedynie razem z towarzyszącym im tekstem.

 

 

Znaki handlowe

Wszelkie nazwy produktów znajdujące się w niniejszym serwisie i napisane wielkimi literami lub oznaczone w inny sposób stanowią znaki handlowe BAYERA, jego jednostek zależnych, filii, licencjodawców lub partnerów w spółkach joint venture. Wszelkie wykorzystanie bez zezwolenia lub nadużycie tych znaków handlowych lub innych materiałów jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, prawa o znakach handlowych lub innych praw dotyczących własności przemysłowej.

 

 

Ograniczona odpowiedzialność

Bayer AG opracował informacje umieszczone w niniejszym serwisie na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie ze swoją wiedzą oraz z należytą starannością. Staramy się na bieżąco rozszerzać i uaktualniać te informacje. Informacje umieszczone w niniejszym serwisie służą jedynie prezentacji BAYERA oraz jego produktów i usług. BAYER nie oświadcza jednak ani nie gwarantuje, otwarcie czy w sposób domniemany, że informacje umieszczone w niniejszym serwisie są kompletne i prawidłowe. Prosimy pamiętać, że informacje podane tutaj mogą być już nieaktualne. Zalecamy zatem, by sprawdzili Państwo informacje uzyskane w niniejszym serwisie przed wykorzystaniem ich w jakiejkolwiek formie. Informacje podane w niniejszym serwisie nie zwalniają Państwa z powinności sprawdzenia we własnym zakresie, czy nie istnieją informacje bardziej aktualne, szczególnie dotyczące arkuszy bezpieczeństwa i specyfikacji technicznych oraz przydatności naszych produktów do zamierzonych procesów i celów. Jeśli potrzebowaliby Państwo informacji lub instrukcji dotyczących naszych produktów lub usług, prosimy skontaktować się z nami bezpośrednio. Użytkownicy niniejszego serwisu oświadczają, że zgadzają się korzystać z niego oraz z treści w nim zawartych na własne ryzyko. Ani BAYER, ani strony trzecie biorące udział w opracowywaniu, tworzeniu lub udostępnianiu niniejszego serwisu nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z dostępu lub braku dostępu do serwisu, z korzystania lub niemożności korzystania z niniejszego serwisu lub z faktu, że użytkownik serwisu polegał na informacjach w nim zawartych.

 

 

Serwisy stron trzecich/odnośniki

Niniejszy serwis zawiera odnośniki do serwisów tron trzecich. Udostępniając odnośniki do takich serwisów, BAYER nie zatwierdza ich zawartości. BAYER nie bierze również na siebie odpowiedzialności za dostępność i treść tych serwisów, ani za szkody bądź obrażenia wynikłe w następstwie korzystania z takich treści w jakiejkolwiek formie. Odnośniki do innych serwisów udostępniane są użytkownikom serwisu wyłącznie w formie udogodnienia. Użytkownicy korzystają z tych serwisów na własne ryzyko.

 

 

Informacje dostarczane przez użytkowników

Użytkownicy niniejszego serwisu ponoszą pełną odpowiedzialność za treść i prawidłowość informacji, jakie przesyłają do Bayera, oraz za to, że przesyłane informacje nie naruszają praw osób trzecich, których mogą dotyczyć. Użytkownicy wyrażają zgodę, by BAYER przechowywał takie informacje i wykorzystywał je dla celów analizy statystycznej lub dla jakichkolwiek innych określonych celów związanych z prowadzoną działalnością, chyba że informacje te dotyczą danych osobowych wychodzących poza pojęcie danych podstawowych lub danych dotyczących wykorzystania serwisu. W szczególności Bayer upoważniony jest do wykorzystania treści takich wiadomości, w tym pomysłów, wynalazków, planów, technologii i wiedzy w nich zawartych, do jakichkolwiek celów, takich jak rozwój, produkcja i/lub marketing produktów lub usług oraz do powielania takich informacji i udostępniania ich stronom trzecim bez ograniczeń.

 

 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy serwis internetowy zawiera wychodzące w przyszłość stwierdzenia oparte na aktualnych założeniach i prognozach kierownictwa Bayer Group. Różnorakie znane i nieznane ryzyka, kwestie niepewne oraz inne czynniki mogą doprowadzić do znacznych różnic pomiędzy faktycznymi przyszłymi rezultatami, sytuacją finansową, rozwojem i osiągnięciami firmy, a podanymi tutaj ocenami. Do czynników tych zaliczają się również czynniki omówione w publicznych raportach naszej firmy, które zostały przekazane Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (wraz z Formularzem 20-F). Firma nie bierze odpowiedzialności za uaktualnienie tychże wychodzących w przyszłość stwierdzeń, ani za dostosowanie ich do przyszłych wydarzeń.