Regulamin korzystania z serwisu

 1. Właścicielem oraz administratorem Serwisu jest Bayer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 158, kod pocztowy: 02-326, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000035338, kapitał zakładowy równy 151.340.000 zł ("Bayer").
 2. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa warunki i zasady rejestracji Lekarzy w Serwisie, który dostarcza pacjentkom informacje na temat gabinetów lekarskich specjalizujących się w nowoczesnej antykoncepcji.
 3. Rejestracja w serwisie ginweb.pl ("Serwis") jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 4. Serwis oraz jego zawartość chroniona jest przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.
 5. Korzystanie z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Bayer na rzecz Lekarzy i odbywać się będzie za pomocą umowy, której treść określa Regulamin akceptowany przez Lekarza.
 6. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 7. W przypadku wyrażenia przez Lekarza chęci przystąpienia do Serwisu, Lekarz jest obowiązany wskazać dane osobowe wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu w celu umożliwienia pacjentkom wyszukanie go w Serwisie.
 8. Lekarz jest uprawniony do zrezygnowania z udziału w Serwisie w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 9. W celu poprawienia jakości i funkcjonalności Serwis może być poddawany testom, w czasie których mogą pojawiać się z opóźnieniem w dostępie do danych.
 10. Lekarz, poprzez złożenie pisemnego wniosku, może zwrócić się do Bayer o przyłączenie do jego profilu w Serwisie odesłania do strony internetowej, z której będą wynikać informacje opisujące gabinet Lekarza, w szczególności: godziny przyjęć, oferta świadczonych usług, fotografie gabinetu. Zawartość strony internetowej oraz jej szata graficzna są z góry określone przez Bayer, zaś Lekarz nie ma możliwości ich modyfikacji.
 11. Bayer prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność ich działania. Jednakże Bayer nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej wwwginweb.pl, jak również jej bezbłędnego funkcjonowania.
 12. Bayer zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług Serwisu z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu lub jego całkowitego zamknięcia bez podawania przyczyny i bez prawa Lekarza do odszkodowania z tego tytułu.
 13. Regulamin może być zmieniony przez Bayer w dowolnym czasie bez podawania przyczyny.
 14. Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.08.2019.