Regulamin korzystania z serwisu Ginweb.pl

 1. Właścicielem oraz administratorem Serwisu jest Bayer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 158, kod pocztowy: 02-326, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000035338, kapitał zakładowy równy 151.340.000 zł, nr rejestru BDO 000019225,  ("Bayer").
 2. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa warunki i zasady rejestracji lekarzy w Serwisie, który dostarcza pacjentkom informacje na temat gabinetów lekarskich specjalizujących się w nowoczesnej antykoncepcji („Lekarz”/”Lekarze”).
 3. Rejestracja w serwisie ginweb.pl ("Serwis") jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu. 
 4. Serwis oraz jego zawartość chroniona jest przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.
 5. Korzystanie z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Bayer na rzecz Lekarzy i odbywać się będzie za pomocą umowy, której treść określa Regulamin akceptowany przez Lekarza. 
 6. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. 
 7. W przypadku chęci przystąpienia do Serwisu, Lekarz powinien napisać zgłoszenia na adres : ginweb@bayer.com 
 8. Lekarz jest uprawniony do zrezygnowania z udziału w Serwisie w każdym czasie bez podawania przyczyny. W takim przypadku Lekarz powinien wysłać maila z informacją o rezygnacji na adres: ginweb@bayer.com co skutkować będzie usunięciem jego profilu z Serwisu.
 9. W celu poprawienia jakości i funkcjonalności Serwis może być poddawany testom, w czasie których mogą pojawiać się opóźnienia  w dostępie do danych.
 10.  Bayer prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania.  
  Jednakże Bayer nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej www.ginweb.pl, jak również jej bezbłędnego funkcjonowania.
 11. Bayer zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług Serwisu z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu lub jego całkowitego zamknięcia bez podawania przyczyny i bez prawa Lekarza do odszkodowania z tego tytułu.
 12.  Regulamin może być zaakceptowany wyłącznie bez zastrzeżeń.
 13.  Regulamin może być zmieniony przez Bayer w dowolnym czasie bez podawania przyczyny.
 14.  Regulamin wchodzi w życie w dniu 23 sierpnia 2019 r. 
 15.  Ostania aktualizacja Regulaminu 1.12.2023 r.   

  PP-KYL-PL-0311-1